Klachtenprocedure

Klachtenregeling De Nafase en DBB training & advies

De Nafase en DBB training & advies hechten aan tevreden relaties en we werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen van een klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of persoonlijk) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de medewerker klachtencommissie via telefoonnummer 06-57536747.

Schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. In deze klacht geeft u aan waar u ontevreden over bent, wanneer de kwestie heeft plaatsgevonden en wat u reeds ondernomen heeft om tot een oplossing te komen. U kunt uw klacht per e-mail versturen naar info@denafase.nl ter attentie van de medewerker klachtencommissie. U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van ontvangst van de klacht.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: de medewerker klachtencommissie zal uw klacht spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. In de meeste gevallen zal de medewerker binnen vijf werkdagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw klacht vragen wij u daarom toestemming om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan deze externe deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen. Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om de kans op herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.