Zorg en Veiligheid

AVE als verbindingsmiddel zorg en veiligheid

Crises is het sociaal domein komen vaker voor. Maatschappelijke onrust zorgt dan voor veel gedoe. Vaak is het de burgemeester die bij gebrek aan duidelijkheid de regie an dergelijke cases naar zich toetrekt en daarmee wordt de casus een veiligheidsprobleem. Dit is vaak niet terecht en soms zelfs onwenselijk. Vanuit De Nafase is er een doorontwikkeling gemaakt van het AVE-model: Aanpak Voorkomen Escalatie. Met dit model is sturing en duidelijkheid op het scheidsvlak van zorg- en veiligheid op casusniveau gegarandeerd, inclusief bestuurlijke verantwoordelijkheid. De AVE-systeemaanpak maakt de koppeling tussen zorg en veiligheid. Door casuïstiek tijdig en integraal (samen!) op te pakken wordt escalatie van zorg-casuïstiek voorkomen. Kern van het model is dat ieder AVE-niveau op eenzelfde manier wordt ingericht: er is op ieder niveau een bewaker van het totaalproces, de procesregisseur en er is een bewaker op casusniveau, de casusregisseur die partijen actief bij de cliënt betrekt en bewaakt of afspraken worden nagekomen.

Als u kiest voor de systeemaanpak AVE, ontstaat een stevige verbinding op het gebied van zorg en veiligheid binnen een gemeente. Voor professionals en bestuurders is helder hoe verantwoordelijkheden liggen per cliënt. Voor cliënten zelf is het grote voordeel dat zij één hulpverlener hebben. Niet voor niets is een uitgangspunt van de AVE: één cliënt, één aanpak. Het Veiligheidshuis biedt bij diverse casuïstiek ondersteuning. Dit kan door middel van een expertisenetwerk en advisering, maar ook door ondersteuning te bieden bij complexe problematiek op AVE-3 niveau waarbij het voor een gemeente lastig is de procesregie goed te bewaken en/of regionale of landelijke partners moeten aansluiten bij het overleg. Daarmee is het Veiligheidshuis perfect ondersteunend bij de AVE-systematiek.

Wilt u ondersteuning bij het koppelen van zorg en veiligheid in uw gemeente? Heeft u vragen over de AVE-aanpak of wilt u meer weten over onze werkwijze?

Neemt u dan contact op met Martine de Bas: 06-57536747.